APR Webdesign

Seo, webdesign en internetmarketing voor bewuste ondernemers

Algemene voorwaarden

“laatst gewijzigd op 01-08-2013″

Artikel 1. Definities 1.

Opdrachtgever: de wederpartij van APR Webdesign.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en APR Webdesign.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door

APR Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door

APR Webdesign verrichtte handelingen.

Door ondertekening van een overeenkomst met APR Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van APR Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen APR Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door APR Webdesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

APR Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan APR Webdesign wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en APR Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat APR Webdesign gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor APR Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 40% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website kan op een tijdelijke plaats op het internet worden ondergebracht, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, indien deze zich op een andere locatie bevindt.

Facturering van onderhoudskosten gebeurt tussen de 10e en 16e van elke maand en dient voor de 26ste van dezelfde maand te worden overgemaakt op onze rekening.

Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie (indien van toepassing) onderhoudscontract.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 10 werkdagen na factuurdatum te geschieden, op de door APR Webdesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende onder de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar cq. opdrachtgever van de algemene voorwaarden is aansprakelijk.

Ook in geval van machtsmisbruik of als volledige identificatie van deze persoon ontbreekt.

De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de algemene voorwaarden ondertekend heeft.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau .In dit geval dient opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens de volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website.

Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien van toepassing.

Wijzigingen aan de teksten worden eenmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

Alle werkzaamheden die binnen 1 uur voldaan zijn worden als 1 uur berekend.

De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

APR Webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit gebruiken, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

APR Webdesign zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan APR Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan APR Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan APR Webdesign zijn verstrekt, heeft APR Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

APR Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor APR Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft APR Webdesign het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat APR Webdesign hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

Indien door APR Webdesign of door APR Webdesign ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever de zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart APR Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke opdrachtgever aangerekend kunnen worden.

APR Webdesign is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of gegevensverlies met betrekking tot de door APR Webdesign geleverde ontwerpen die gemaakt zijn na oplevering.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien APR Webdesign op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan APR Webdesign worden vergoed volgens de afgesproken tarieven.

APR Webdesign is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal APR Webdesign opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren tenzij anders afgesproken.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor APR Webdesign van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

APR Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting tegenover APR Webdesign niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

APR Webdesign zal opdrachtgever hier van tevoren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid niet van APR Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of een schadevergoeding te eisen.

Artikel 11. Copyright

Alle aan APR Webdesign verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

Alle door APR Webdesign ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door APR Webdesign voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

APR Webdesign en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is APR Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht word verstaan elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

APR Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen personen waarop APR Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

APR Webdesign kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de al afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de al geleverde diensten.

APR Webdesign heeft het recht om bestaande en/of geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

APR Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.

APR Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door APR Webdesign vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Door APR Webdesign of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van APR Webdesign tenzij anders afgesproken.

Dit houd niet in dat APR Webdesign de scripts en/of programma’s kan terug eisen, dit houd in dat indien er door een andere webdesigner en/of programmeur werkzaamheden worden uitgevoerd aan het door APR Webdesign verzorgde project dat deze NIET de scripts en/of programma’s mag presenteren alsof deze door hun zelf zijn gemaakt.

De opdrachtgever van APR Webdesign dient dit zelf kenbaar te maken aan iedere toekomstige webdesigner/programmeur.

Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door APR Webdesign slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen, indien dit van tevoren is besproken.

De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. APR Webdesign verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.